RecyclArt Workshop Tirana  • Category      :    Environment
  • Date              :    9 - 11 July 2022

Purpose of the projectDay 1 - 9 July 2022

Institute for Sustainable Development, Environment and Tourism #InSET for 3 days, respectively on 9-11 June 2022, conducted the career-focused workshop RecyclArt Workshop Tirana with recycling through art. Creativity and arts expand the ability to interact with the world and provide a new set of skills for self-expression, understanding, and communication. This may also prove valuable for long-term unemployed adults, who need to be able to take a new perspective on their circumstances and be driven to develop alternative solutions regarding their professional realization. And this is where the #recyclART methodology comes into play. #recyclART works on the affinity between "RECYCLING MATERIALS" and "REINVENTING YOURSELF". In this sense #recyclART methodology takes on a bivalent meaning:

- #reuse #recycle waste materials giving them a new meaning, utility, and value;

- #reinventing oneself by reconsidering the learner's experiences and uncovering new career perspectives and opportunities. The first day of this workshop was very diverse starting from the presentation of the project, trainings on what career, employment and career issues are in Albania, to exercise/work in close groups for identifying needs and responsibilities that bring some restrictions on career choice.

Dita 1 - 9 Qershor 2022

Instituti për Zhvillimin e Qëndrueshëm, Mjedisin dhe Turizmin për 3 ditë rresht, përkatësisht në datat 9-11 qershor zhvilloi workshopin RecyclArt Workshop Tirana me fokus karrierën me riciklim përmes artit. Kreativiteti dhe artet zgjerojnë aftësinë për të bashkëvepruar me botën dhe ofrojnë një grup të ri aftësish për vetë-shprehje, mirëkuptim dhe komunikim. Kjo mund të jetë e vlefshme për të rriturit e papunë afatgjatë, të cilët duhet të jenë në gjendje të marrin një perspektivë të re mbi rrethanat e tyre dhe të nxiten të zhvillojnë zgjidhje alternative në lidhje me realizimin e tyre profesional. Dhe këtu hyn në funksionim metodologjia e Riciklimit përmes Artit.

#recyclART vendoset ne qasjen midis "materialeve ricikluese" dhe "duke mbeshtetur veten permes inovacionit". Në këtë kuptim metodologjia #RecyclART e perdorur ne kete workshop merr një kuptim bivalent:

- #ripërdor #ricikloni materialet e mbeturinave duke u dhënë atyre një kuptim, dobi dhe vlerë të re;

- Rishqyrtimi i vetvetes duke rishqyrtuar përvojat e te mesuarit dhe duke zbuluar perspektiva dhe mundësi të reja karriere.

Dita e parë e këtij workshopi ishte mjaft e larmishme duke filluar që nga prezantimi i projektit, trajnimet mbi çfarë është karriera, punësimi dhe çështjet e karrierës ne Shqipëri, tek ushtrimet/pune në grupe dyshe për identifikimin e nevojave dhe përgjegjësive të cilat sjellin disa kufizime në zgjedhjen e karrierës. Kombinimi i seancave të diskutimeve me punën në grup, apo trajnimi përmes prezantimeve apo ideve të vetë pjesëmarrësve u kosideruar si mjaft e vlefshme dhe interaktive dhe efiçente.

Day 2 - 10 July 2022

On the second day of RecyclArt Workshop Tirana, on 10 June 2022, all participants were posted on a concrete approach to applying #recycleArt. The morning began with the presentation of the Atelier and her work on recycling, the participants further developed their recycling activity, preparation of materials and design, work with materials and design.

All participants were equipped with a product of old or unused xhins material, and each of them created their own custom bag in the xhins material, applying #art methodology through #riciklimit.

Projectual Creative Recycling can be seen as a different approach to recycling: the starting point is no longer the waste material, but the need from which the idea of recycling arises. The flow goes as follows: NEED → PROJECT → WASTE → NEW OBJECT

In the same way, long-term unemployed people have the need to find new Job Opportunities. Starting from this NEED, the #RecyclART methodology guides long-term unemployed adults through a self-driven PROJECT to explore their skills, competencies, and values that they would otherwise consider a “WASTE” - and as a result, find a NEW-CAREER path.

Dita 2 - 10 Qershor 2022

Në ditën e dytë të RecyclArt Workshop Tirana, në datën 10 qershor 2022, të gjithë pjesëmarrësit u spostuan në një qasje konkrete të aplikimit të #recycleArt. E gjithë dita u zhvillua në një nga atelietë kryesore të qytetit të Tiranës. Mëngjesi filloi me prezantimin e ateliesë dhe i punës së saj për riciklimin, më tej pjesëmarrësit zhvilluan aktivitetin e tyre të riciklimit, përgatitja e materialeve dhe dizenjimit, punës me materialet dhe dizenjimin.

Të gjithë pjesëmarrësit ishin të pajisur me një produkt të materialit xhins të vjetër apo të papërdorur, dhe secili prej tyre krijoi çantën e vet të personalizuar në materialin xhins, duke aplikuar metodologjinë #art përmes #riciklimit.

Projektimi i #riciklimit #kreativ mund të shihet si një qasje e ndryshme për riciklimin: pika e nisjes nuk është më materiali i mbeturinave, por nevoja nga e cila lind ideja e riciklimit. Rrjedhja shkon nga #nevoja → #kthiminëprojekt → #mbetjet → #produktiRi.

Në të njëjtën mënyrë, të papunët afat-gjatë kanë nevojë të gjejnë mundësi të reja pune. Duke u nisur nga kjo #nevoje, metodologjia e #RecyclART udhëzon të rriturit e papunë për një kohë të gjatë nëpërmjet një #projekti të vetë-drejtuar për të eksploruar aftësitë, kompetencat dhe vlerat e tyre që përndryshe do t'i konsideronin një "mbetje" - dhe si rezultat, të gjejnë një rrugë drejt një #karrieretëre.

Day 3 - 11 July 2022

On the 3rd day of RecyclArt Workshop Tirana, 11 June 2022 was summarized Recycling as reinventing yourself approach which went through: #exploration, #adaptation, #recognition, #expedition, #communication.

Projectual Creative Recycling Activities through #fabrics where considered useful for future carriers of participants and efficient as a whole intensive training 3 days activities. Considering exercises & activities participants realized #workvalues and #satisfaction, #personalbeliefs and #values, #interests and #fascinations.

At this closing meeting, more attention was devoted to the opinions expressed and addressed in the fullness of the final questionnaires in google form, the thoughts and discussion of participants on experience, identifying new ideas on how to handle career options. It was accompanied by discussion and parallelism between career and recycling activity, reinvention and creation, influence and evaluation of activity by both participants and trainers.

Dita 3 - 11 Qershor 2022

Në ditën e tretë të RecyclArt Workshop Tirana, 11 qershor 2022 u diskutua më tej Riciklimi si një qasje krijuese e rishpikjes së vetvetes përmes etapave: #exploration, #adaptation, #recognition, #expedition, #communication.

Aktivitetet e #riciklimit #kreativ nëpërmjet #fabrikimit u konsideruan të dobishme nga pjesëmarrësit, sikurse edhe efikase si një trajnim intensiv i plotë 3 ditor aktivitesh. Përmes ushtrimeve dhe aktiviteteve pjesëmarrësit u përballen me #vlerënnëpunë dhe #kënaqësinë, #besiminnëvetvete dhe #interesat.

Ne kete takim permbylles iu kushtua me shume vemendje opinioneve te shprehura dhe te trajtuara permes plotesimit te pyetesoreve finale ne google form, mendimet dhe diskutim i pjesëmarrësve mbi eksperiencën, identifikimi i ideve të reja se si të trajtohen opsionet e karrierës. U vijua me diskutimin dhe paralelizmin midis karrierës dhe aktivitetit të riciklimit, rishpikja dhe krijimi, ndikimi dhe vlerësimi i aktivitetit si nga pjesëmarrësit dhe nga trainuesit.

Institute for Sustainable Development, Environment and Tourism